Skip links
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Het inschrijfgeld bedraagt voor alle nieuwe leden éénmalig € 15,-. Bij inschrijving dient men ook de opzegmaand vooruit te betalen. Deze wordt bij opzegging verrekend.
 • Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk per brief of e-mail te gebeuren met inachtneming van één maand opzegtermijn met ingang van de 1e van de maand. Zonder bewijs van uitschrijving blijft contributie verschuldigd.
 • Stopzetten /wijzigen van contributie in geval van langdurige ziekte kan alleen als dit direct doorgegeven wordt aan de leiding. Vanaf dat moment wordt de contributie stopgezet. De contributie kan maximaal 3 maanden stopgezet worden.
 • Achteraf de contributie stopzetten is niet mogelijk.
 • De contributie dient voor de 7e van iedere nieuwe maand te worden voldaan. Bij achterstand van contributiegelden zijn eventuele administratie- en incassokosten voor rekening van lid c.q. ouders/verzorgers van het lid.
 • De contributie kan via automatische incasso, overschrijving bank, per pinpas of contant voldaan worden. Bij een automatische incasso kunt u het bedrag binnen 56 dagen via uw bank terugboeken. De machtiging eindigt bij beëindiging lidmaatschap. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de regels van het machtigen. Het inschrijfgeld, de huidige maand en de opzegmaand dienen bij inschrijving voldaan te worden.
 • Indien (een deel van) de contributie vergoed wordt door het Jeugdfonds Sport en Cultuur of Stichting Meedoen starten de lessen als wij de bevestiging hebben ontvangen.
 • De jaarprijs is gebaseerd op 40 lesweken per jaar. Deze mag in 12 termijnen betaald worden. Er is dus 12 maanden per jaar contributie verschuldigd. Tijdens de schoolvakanties en erkende feestdagen zijn er geen lessen.
 • Om aan band examens te kunnen deelnemen is het lidmaatschap van de Judo Bond Nederland of voor karate de Nederlandse Shin Kyokushin Organisatie verplicht.
 • De leiding behoudt zich het recht voor om tarieven jaarlijks te verhogen.
 • Het staat de leiding vrij om leden te weigeren of te royeren zonder opgaaf van redenen.
 • De ondergetekende vrijwaart “Sportschool Kimaita”, haar trainers en leden voor aanspraken van derden van welke aard dan ook en blijft persoonlijk volledig verantwoordelijk voor zijn/haar handelen en/of nalaten tijdens, voor en na de lessen en/of wedstrijden.
 • “Sportschool Kimaita” is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen.
 • Men is verplicht eventuele ziektes (bv epilepsie) of gedragsstoornissen (bv ADHD) van nieuwe of bestaande leden te melden bij de leiding.
 • De leiding kan om een doktersverklaring vragen om vast te kunnen stellen dat het lid mag sporten.
 • Bij inschrijving vragen wij u ook een formulier in te vullen m.b.t. gebruik foto’s en video.

Download voorwaarden in PDF

Ben jij klaar voor Judo, Budo of Karate?

Ontdek of budosporten bij jou passen. Maak kennis met Judo, Budo of Karate door middel van een gratis proefles. Schrijf je snel in.

Gratis proefles
Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?